ასოციაციის საერთო კრება

საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის წევრთა მორიგი საერთო კრება გაიმართება 2019 წლის 14 აპრილს, 14:00 საათზე, თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში (მისამართი: რუსთაველის გამზ. N17) შემდეგი დღის წესრიგით:

  1. 2018 წლის საქმიანობის შეჯამება და ანგარიშის დამტკიცება, წესდებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა;
  2. ასოციაციის მომავალი საქმიანობის სტრატეგიული მიმართულებების წევრებისათვის გაცნობა;
  3. ავტორთა და შემსრულებელთა საბჭოს, გამგეობის და თავმჯდომარის არჩევა

განცხადებები ავტორთა და შემსრულებელთა საბჭოს და გამგეობის წევრობის კანდიდატურების შესახებ წერილობით წარდგენილ უნდა იქნას ასოციაციაში არაუგვიანეს 2019 წლის 8 აპრილის 18:00 საათისა.

ასოციაციის წევრების დასწრება სავალდებულოა