საქართველოს კანონის შესაბამისად. ასოციაცია წარმოადგენს საავტორო და მომიჯნავე ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მმართველ ორგანიზაციას. მის ძირითად ფუნქციას განეკუთვნება საავტორო და მომიჯნავე უფლებებით დაცული ნაწარმოებების გამოყენების შემთხვევაში, მის გამომყენებლებზე (მოსარგებლეებზე) უფლების მფლობელების სახელით ლიცენზიის გაცემა, შესაბამისი ჰონორარის შეგროვება და შეგროვებული ჰონორარის უფლების მფლობელებზე განაწილება.

იხილეთ სრულად