• 1

   დაწყება

  • 2

   ნაწარმოების რეგისტრაცია

  • 3

   დასრულება

  1/3

  დაწყება

  სქესი მიუთითეთ თქვენი სქესი *
  მამრობითი   მდედრობითი   თავს ვიკავებ დასახელებისგან   

  საქმიანობის სფერო აირჩიეთ თქვენი შემოქმედებითი საქმიანობის სფერო *

  მუსიკის შემსრულებელი მიუთითეთ თქვენი სახელი

  როლი მიუთითეთ თქვენი სახელი *  ჟანრი აირჩიეთ ნაწარმოების ჟანრი *

  წესები და პირობები
  გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ მოცემულ წესებს და პირობებს. წესებზე და პირობებზე დათანხმებით განაცხადის გამომგზავნი ადასტურებს, რომ წარმოადგენს საავტორო და/ან მომიჯნავე უფლების მფლობელს ან მის მემკვიდრეს/წარმომადგენელს. განაცხადის გამომგზავნი იღებს პასუხისმგებლობას წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორესა და სისრულეზე. არასწორი/არასრული ინფორმაციის წარმოდგენამ შესაძლოა იქონიოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი შედეგები. განაცხადის გამომგზავნი მითითებული ველების შევსებისა და პერსონალური მონაცემების მოწოდებისას იძლევა თანხმობას მოწოდებული პერსონალური მონაცემების შეგროვება-დამუშავებასა და სხვა ისეთ გამოყენებაზე, რაც მიზნად ისახავს საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელებისათვის ჰონორარის შეგროვებას და სამართლიან განაწილებას, მათ შორის უფლების მფლობელთა ბაზების შექმნას და დახვეწას, მათთან კომუნიკაციას და ა.შ.